Ekonomické pojmy a ukazatele

Slovník investora

Slovník investora by měl obsahovat mnoho pojmů, výrazů a ukazatelů, o které se investor při svých investičních rozhodnutích může opírat. Určitě je dobré se v nich orientovat a udělat si přehled o tom, v jakém ekonomickém prostředí se aktuálně nacházíme. Investor by měl růst a vzdělávat se, když už investuje peníze, o které může vlivem špátných investičních rozhodnutí přijít.


Inflace

znamená růst cen v ekonomice. Ceny jednotlivých druhů zboží a služeb se v čase zvyšují, což znamená, že za stejnou částku si dnes koupíme méně než včera.

Stagflace

je ekonomická situace, kdy se současně vyskytuje vysoká inflace a ekonomická stagnace. Stagflace je obvykle způsobena kombinací faktorů, jako je zvýšení cen vstupů, jako je ropa nebo energie či snížení poptávky po zboží a službách.

Deflace

je obecný pokles cen v ekonomice. Ceny jednotlivých druhů zboží a služeb se v čase snižují, což znamená, že za stejnou částku si dnes koupíme více než včera.

Monetární politika

je soubor opatření a zásad, které centrální banka používá k ovlivňování peněžního oběhu a úrokových sazeb v ekonomice. Cílem monetární politiky je dosáhnout cílů centrální banky, jako je nízká inflace, ekonomický růst a stabilita.

Hrubý domácí produkt (HDP)

je peněžní hodnota všech finálních statků a služeb vyrobených v určitém období na určitém území. Je to základní ukazatel výkonnosti ekonomiky. Když HDP klesá, může to mít negativní dopady na ekonomiku země včetně zvýšení nezaměstnanosti či snížení příjmu domácností.

Úroková sazba

je procento, které si věřitel účtuje od dlužníka za vypůjčení peněz. Vyjadřuje se v procentech a představuje částku, kterou dlužník musí zaplatit navíc k původní částce půjčky.

Dluhopisový index (TLT)

jedná se o burzovně obchodovaný ETF fond, který sleduje výkonnost indexu amerických státních dluhopisů s dobou splatnosti delší než 20 let. V době růstu úrokových sazeb může tento dluhopisový index zaznamenat pokles ceny.

Výnosová křivka (Yield Curve Flatenning)

výnosová křivka je graf, který zobrazuje vztah mezi dobou splatnosti a výnosem dluhopisů. Výnos dluhopisu je procento, které investor obdrží jako úrok za investici do dluhopisu. Když mluvíme o rostoucí výnosové křivce, jedná se o zvláštní situaci na finančních trzích, ve které se rozdíly mezi výnosy (úrokovými sazbami) různých délek do splatnosti stávají menšími nebo se zmenšují.

Volatilita

je míra kolísání hodnoty aktiva (akcie, dluhopisu) v průběhu času. Volatilita může mít významný dopad na investory. Vysoce volatilní aktiva jsou obecně považována za rizikovější než aktiva s nízkou volatilitou. To proto, že investori jsou vystaveni většímu riziku ztráty peněz, pokud cena aktiva prudce klesne.

Index MOVE

je míra volatility na trhu s dluhopisy. Měří se v procentech a představuje míru toho, jak moc se očekává, že se ceny dluhopisů budou v budoucnu pohybovat.

Index VIX (Volatility Index)

je finanční ukazatel, který měří očekávanou volatilitu na trhu. Často bývá označován jako „Index strachu“, protože ukazuje, jak moc se investoři obávají budoucnosti na finančních trzích.

XLF vs. KRE

jde o akciové indexy bankovního sektoru v USA. KRE index zobrazuje vývoj regionální bank v USA a XLF ukazuje vývoj největších bank v USA. Oba indexy by měly zobrazovat podobný vývoj, pokud se výrazně od sebe vzdalují, tak to může naznačovat potenciální slabost či hrozbu možných problémů v bankovního sektoru USA.

Likvidita na finančních trzích

je schopnosti rychle a efektivně koupit nebo prodat finanční aktivum, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity nebo jiné investiční nástroje, bez výrazného vlivu na jeho cenu.

Balance sheet FEDU

je účetní výkaz, který ukazuje stav majetku, závazků a vlastního kapitálu Federálního rezervního systému (FED). Balance sheet je důležitým ukazatelem finanční síly FEDU a může být použit k pochopení toho, jak FED ovlivňuje americkou ekonomiku.

BCOM index

jeden z největších komoditních indexů. BCOM index se používá k měření výkonnosti trhu komodit jako celku.

Sell Side indikátor

je ukazatel, který měří sentiment prodejců na akciovém trhu. Vypočítává se jako poměr počtu prodejních doporučení od investičních bank k počtu nákupních doporučení.

US Treasury General Account Balance (TGA)

je provozní účet americké vlády. Používá se k příjmu a výplatě daňových příjmů, vládních plateb a dalších prostředků. TGA je veden Federální rezervní bankou (FED) v New Yorku. Zůstatek TGA je odrazem peněžního toku americké vlády. Pozitivní zůstatek TGA znamená, že vláda dostává více peněz, než utrácí. Negativní zůstatek TGA znamená, že vláda utrácí více peněz, než dostává. Pokud je TGA v deficitu, může to vést k obavám z inflace, což může vést k poklesu cen akcií. Naopak, pokud je TGA v přebytku, může to vést k optimistickým výhledům na ekonomiku, což může vést k růstu cen akcií.

Personal Saving rates

je důležitým ukazatelem stavu finančních úspor domácností v USA. Rostoucí hodnota může znamenat, že americké domácnosti jsou finančně stabilní a že jsou ochotny utrácet. Klesající hodnota může znamenat, že americké domácnosti mají problémy s dluhy nebo že se obávají budoucnosti.

Unemployment rate

je míra nezaměstnanosti, která je důležitým ukazatelem pro hodnocení zdraví ekonomiky a úrovně zaměstnanosti v dané zemi. Nižší míra nezaměstnanosti obvykle ukazuje na lepší hospodářskou situaci, zatímco vyšší míra naznačuje, že více lidí nemá práci a může naznačovat potíže v ekonomice.

Unemployment claims

jedná se o žádosti o podporu v nezaměstnanosti, které podávají osoby, které přišly o práci a splňují určité podmínky pro nárok. Jde o další z řady ukazatelů ekonomického zdraví. Pokud žádosti rostou, znamená to, že lidé přicházejí o práci a tím pádem roste i míra nezaměstnanosti.

Nonfarm payrolls (NFP)

Nonfarm payrolls (NFP) je ekonomický indikátor, který měří změnu v zaměstnanosti mimo zemědělský sektor v USA. Je to jeden z nejdůležitějších ekonomických indikátorů, protože poskytuje přehled o stavu amerického trhu práce. Nízký NFP je považován za negativní znamení pro ekonomiku, protože naznačuje, že firmy ztrácí pracovní místa a že ekonomika se zpomalila nebo dokonce stagnuje. NFP je velmi důležitý indikátor pro investory, protože jim může pomoci předvídat budoucí vývoj ekonomiky a finančních trhů. Vysoký NFP může způsobit posílení amerického dolaru a růst cen akcií. Nízký NFP může způsobit oslabení amerického dolaru a pokles cen akcií.

PMI index (Purchasing Managers‘ Index)

je ekonomický ukazatel, který měří aktivitu ve výrobním a nevýrobním sektoru. Vysoký PMI index může znamenat, že ekonomika roste a že je zde vysoká poptávka po zboží a službách. Nízký PMI index může znamenat, že ekonomika stagnuje nebo klesá a že je zde nízká poptávka po zboží a službách.

CPI index (Consumer Price Index)

je ekonomický ukazatel, který měří změny cen zboží a služeb, které spotřebovávají domácnosti v USA. CPI index je důležitým ukazatelem inflace. Vysoká inflace může znamenat, že ceny zboží a služeb rostou rychleji než příjmy domácností. To může vést ke snížení životní úrovně domácností.

PPI index (Producer Price Index)

je ekonomický ukazatel, který měří průměrnou změnu prodejních cen, které domácí výrobci obdrží za své výrobky a služby v průběhu času. Tento index poskytuje informace o inflaci na úrovni výrobců a může být použit k předpovídání budoucí inflace spotřebitelských cen (Consumer Price Index – CPI). Vysoká hodnota PPI může signalizovat, že výrobci čelí rostoucím cenám (například z důvodu vyšší inflace). Nízká hodnota PPI může znamenat, že ceny, které výrobci dostávají za své produkty a služby, stagnují nebo klesají.

Total Business Inventories

je stav zásob v podnikání. Ekonomický ukazatel, který měří celkovou hodnotu zásob zboží a surovin držených firmami a podniky v určitém ekonomickém období. Stav zásob je důležitým ukazatelem, který pomáhá analyzovat zdraví ekonomiky. Růst stavu zásob může signalizovat, že firmy vytvářejí více zásob, což může naznačovat nižší poptávku nebo problémy s prodejem. Naopak, pokles stavu zásob může signalizovat růst poptávky a zdravý stav ekonomiky.

LEI (Leading Economic Indicator)

je souhrnný index, který měří výkonnost deseti indikátorů, které předcházejí ekonomickému cyklu. LEI je také sledován investory, aby mohli předvídat změny na trhu. Například, pokud LEI výrazně klesá, může to signalizovat, že se blíží ekonomická nestabilita či recese. Rostoucí LEI poukazuje na ekonomickou sílu, stabilitu, jednoduše, že se bude ekonomice dařit.

M2

je důležitým ukazatelem, protože měří množství peněz, které jsou k dispozici pro veřejnost, podniky, pro běžné transakce a investice. Vysoká M2 může znamenat, že ekonomika roste a že je zde vysoká poptávka po penězích. Nízká M2 může znamenat, že ekonomika stagnuje nebo klesá a že je zde naopak nízká poptávka po penězích.

Insider sentiment

je indexem zobrazujícím nákupy / prodeje akcií provedené vedením společností, jejími zaměstnanci nebo jinými lidmi s interními znalostmi a přístupem k detailním informacím o společnosti. Pokud index ukazuje zvýšené nákupy akcií společnosti jejími insajdery, obvykle se to interpretuje jako pozitivní signál pro trh. To může signalizovat, že insajdeři mají důvěru v budoucnost společnosti a očekávají růst ceny akcií. Naopak, pokud tento index ukazuje zvýšený prodej akcií jejími insajdery, může to být vnímáno jako negativní signál, protože to může znamenat, že insajdeři mají obavy z budoucího vývoje nebo chtějí získat zisk z prodeje akcií.

Smart Money vs Dump Money

Smart money a Dump money jsou pojmy používané v oblasti investic a financí k označení dvou různých skupin investorů nebo obchodníků s různými strategiemi a zkušenostmi. Smart money jsou profesionální investoři, kteří mají rozsáhlé znalosti o trhu a používají sofistikované analýzy k investičním rozhodnutím. Dump money jsou amatérští investoři, kteří často investují na základě emocí a bez důkladného průzkumu a analýz.

Credit Rating

je hodnocení schopnosti jednotlivce, firmy, státu nebo jiné entity splácet své dluhy, závazky nebo úvěry. Toto hodnocení provádějí specializované ratingové agentury, jako jsou Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings apod. Investoři a věřitelé používají ratingy úvěrové schopnosti k posouzení rizika spojeného s investicemi nebo půjčkami. Vyšší ratingy obvykle znamenají nižší úrokové sazby a nižší riziko, zatímco nižší ratingy mohou znamenat vyšší úrokové sazby a vyšší riziko nesplacení.

Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS)

jedná se o žádosti o dávky v nezaměstnanosti. Je vydávána týdenní zpráva zveřejněná Ministerstvem práce v USA, která sleduje počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti. Žádosti o dávky v nezaměstnanosti jsou důležitým ukazatelem ekonomické aktivity, protože jsou odrazem toho, kolik lidí ztratilo práci.

US Bankruptcy

přehled bankrotů v USA poskytuje informaci o finančním zdraví společností. Pokud bankroty rostou, signalizuje to možný nepříznivý dopad na ekonomiku, její další vývoj a finanční trhy zároveň.

USOIL (index ropy)

je index lehké americké ropy (WTI). Tato ropa se obchoduje na Newyorské burze. USOIL je považován za klíčový ukazatel globálního trhu s ropou. Vysoká cena ropy WTI může vést k vyšším cenám pohonných hmot a nákladů na výrobu a dopravu. To může mít negativní dopad na ekonomiku, protože může zvýšit inflaci a zvýšit spotřebitelské výdaje.

Sentiment spotřebitelů

je ukazatel toho, jak se spotřebitelé v USA cítí při současném stavu ekonomiky a jejich vlastní finanční situaci. Je to důležitý ukazatel hospodářského zdraví, protože spotřebitelské výdaje tvoří významnou část amerického HDP. Výrazně klesající sentiment může naznačovat obavu spotřebitelů z vývoje ekonomiky a hospodářského zdraví.

Trh s bydlením (Housing Market Index)

je index (USHMI), který měří sentiment (nálady) stavebních firem v USA. Jedná se o jeden z nejsledovanějších ukazatelů trhu s bydlením v USA ekonomy, investory a politiky. Je to cenný nástroj pro pochopení zdraví trhu s bydlením a prognózu budoucího trendu. Pokud index výrazně klesá ukazuje na možné problémy na trhu s bydlením a neochoty lidí za bydlení utrácet.

Bull Market (býčí trh)

je období, kdy ceny na finančním trhu, jako je akciový trh nebo trh s komoditami nebo kryptoměnami ,roste po dobu delšího období. Toto období je také často označováno jako Bull run a je obvykle charakterizováno optimistickým sentimentem investorů, kteří očekávají další růst cen.

Bear Market (medvědí trh)

jde o období, kdy ceny na finančním trhu, ať už akciovém nebo kryptoměnovém, klesají po delší dobu. Bear market je obvykle doprovázen negativní náladou, spojenou s obavou dalších poklesů cen.

Insiders nákupy

jsou nákupy akcií společnosti osobami, které mají přístup k neoficiálním informacím o společnosti. Tyto informace mohou zahrnovat budoucí hospodářský růst výkonu společnosti, informace o připravovaných akvizicích nebo o změnách v managementu. Insider nákupy jsou považovány za signál, že osoba s neoficiálními informacemi věří, že cena akcií společnosti je podhodnocená a může v budoucnu růst.

Bitcoin Halving

je událost, při které se sníží množství bitcoinů, které jsou vytěženy za každý blok. Halving se děje každých 210 000 bloků, což je přibližně každé čtyři roky. Halving je navržen tak, aby zpomalil tempo těžby bitcoinů. To pomáhá zajistit, že Bitcoin bude vzácný a udrží si svou hodnotu. V minulosti vedl halving k růstu ceny bitcoinu.

Dolarový index (DXY)

je měnový index, který měří hodnotu amerického dolaru vůči šesti hlavních světových měnách. DXY je důležitým ukazatelem globální ekonomiky. Pokud dolar posiluje, znamená to, že americké zboží a služby jsou pro zahraniční kupce dražší. DXY je jedním z nejsledovanějších měnových indexů na světě. Je používán investory, obchodníky a ekonomy k analýze globálních finančních trhů.

Použití kreditiních karet v USA

kreditní karty jsou v USA velmi rozšířené a informace o vývoji použítí kreditních karet mohou pomoci investorům pochopit finanční kondici spotřebitelů. Nadměrné zadlužení na kreditních kartách může být známkou toho, že se spotřebitelé nacházejí ve finančních potížích. To může mít negativní dopad na ekonomiku a může vést k poklesu akciových trhů.

Buffetův indikátor

zobrazuje poměr tržní kapitalizace akcií k hrubému domácímu produktu (HDP), který vymyslel Warren Buffett. Buffettův indikátor se používá k měření toho, zda jsou akciové trhy nadhodnocené nebo podhodnocené.

Fear & Greed index

je index, který měří sentiment investorů na akciovém trhu. Index je založen na sedmi indikátorech, které měří různé aspekty chování investorů, jako je volatilita trhu, objem obchodů a poptávka po akciích apod. Index má hodnotu od 0 do 100, přičemž 0 znamená extrémní strach a 100 extrémní chamtivost. Podobný index existuje také pro kryptoměnový trh.

Index zlata (GLD)

je burzovně obchodovaný fond (ETF), který sleduje cenu zlata. Při výrazně roustoucí ceně zlata může ekonomika čelit problémům nebo se mohou vyskytovat geopolitické konflikty.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *